Lykke og mening

«Den eneste måten å finne ekte lykke på er å risikere å bli fullstendig åpnet opp.»
Chuck Palahniuk

Dette blir en ganske lang blogg. En blogg med mye fagstoff. Det får så være. For meg er det viktig å få ned ulike synspunkter, definisjoner og refleksjoner for å klargjøre mitt eget ståsted.

Her er det jeg har funnet frem til, om du orker lese ….

I det siste har jeg vært veldig opptatt av hva som gjør meg lykkelig. Er det et mål i seg selv å være lykkelig? Hvordan blir jeg lykkelig?

Hvilke verdier skal jeg leve etter? Hvilke prosjekter, relasjoner og aktiviteter kan fylle hjertet mitt og gi meg dyp tilfredsstillelse?

Jeg har nettopp lest boken til Emily (Emily Esfahani Smith), «The power og meaning. The true route to happiness.»

Med eksempler fra litteratur og filosofi, samt nyere forskning innen psykologi, sosiologi og nevrovitenskap, sier Emily at et vellykket liv ikke handler om å jage etter lykken. Det er ikke mangel på lykke som får mennesker til å ta livet sitt. Det er mangel på mening.

Hun sier at jo mer du streber etter å maksimere nytelse og unngå smerte, desto mer sannsynlig er det at du skaper et liv uten dybde, mening og fellesskap.

Hva er meningen med livet? Hvordan kan vi finne den? Emily har kommet frem til noen interessante svar.

Jeg har også lyttet til et foredrag av Harv (T. Harv Eker), som hevder at å være lykkelig er den naturlige tilstanden til alle mennnesker.

Med disse svært forskjellige tilnærmingene til å leve et godt liv, kjenner jeg meg litt i villrede.

Men før jeg sier mer om dette, har jeg funnet frem litt om hva som skrives om lykke.

Her er hva leksikon sier om lykke og nærliggende tilstander:

«Lykke» blir i Norsk Samfunnsleksikon definert slik: «Lykke, ord fra dagligtalen som kan betegne en tilstand av positive føleler, oppstemthet og henrykkelse. Men det brukes oftere om en mer varig tilstand, en grunnstemning av glede … Lykke representerer et følelsespreget aspekt av livskvaliteten, mens tilfredshet henviser til sanseinntrykk, minner, tanker eller språk.»

I samme leksikon defineres «tilfredshet» slik: «Tilfredshet, en opplevelse av å få oppfylt sine forventninger til omgivelsene eller deler av omgivelsene».

Og her er hva jeg fant om livskvalitet. «Livskvaliteter uttrykk for «det gode liv». Brukes både om samfunn og enkeltmennesker … Begrepet livskvalitet blir brukt om egenskaper hos den enkelte. Subjektive indikatorer på opplevelser, f.eks. opplevelser av glede, av kjærlighet, følelse av å mestre, av å være sterk og opplagt.

“Lykken er ikke noe ferdiggjort. Det kommer fra dine egne handlinger. ”
Dalai Lama XIV

Lykke kan knyttes til følelser som forelskelse, lyst og kjærlighet, tilhørighet og identitet, anerkjennelse, bekreftelse, trygghet, takknemlighet og mestring. Opplevelse av meningsfullhet, særlig i forbindelse med livssyn og religiøs tro, kan også gi en følelse av lykke. Det samme gjelder fysisk nytelse og velvære, ro og sjelefred uten bekymringer. Også musikk, kunst og kultur kan gi lykkeopplevelser. Følelsen kan komme i korte, intense glimt eller oppleves mer som en varig og stabil psykisk tilstand.

Lykkeopplevelsen har stor betydning innen medisin og samfunnsvitenskapene. Lykkelige mennesker er blant annet friskere enn misfornøyde og ulykkelige, og følelsen påvirker helsetilstanden og atferden både hos enkeltmennesker og hele samfunnet. Faktorer som trygghet og likeverd, men også muligheter for personlig utfoldelse og tilfredsstillelse, er derfor viktige for et velfungerende samfunn.

«Materialistiske mål er ikke en vei til vedvarende lykke. Det er massiv dokumentasjon for at mennesker, som har materialistiske mål, er mindre lykkelige en de som har immaterielle mål, som for eksempel relasjoner og personlig utvikling».
James Montie, investeringsekspert

Noen lykke-forskere skiller mellom to former for lykke og lykkefølelser: tilfredshetslykke og engasjementslykke. Dette samsvarer med eksperimenter som har vist at mennesket har to ulike systemer og områder i hjernen for positive følelser. Disse systemene omfatter forskjellige følelser og atferd og har ulik funksjon.

Tilfredshetslykke gir følelse av tilfredshet, velvære og velbehag, følelser som får oss til å slappe av og nyte livet. Den er knyttet til «å like-systemet» i hjernen, et system for å like ting. Vi blir rolig og avslappet når dette systemet er aktivert. Den er også knyttet til å regulere kroppslige prosesser som sult, tørst, kroppstemperatur og søvn. For eksempel vil sult gi ubehag som motiverer oss til å finne mat, spise, bli mette og dermed oppnå velbehag igjen. Systemet sørger altså for at vi får føde og hvile.

Engasjementslykke utløses av engasjement og interesse og er den formen for lykke som kan føles når vi blir utfordret og må investere energi i det vi gjør. Denne lykkeopplevelsen henger ofte sammen med en intens interesse for å utforske verden, at vi engasjerer oss når vi er i ferd med å oppnå det vi ønsker, og forventninger om tilfredsheten etterpå. Den er knyttet til «å ønske-systemet» i hjernen. Vi blir oppspilt, engasjert og aktive når dette systemet er aktivert.

Når vi er i engasjementsmessig lykkerus utsettes behovene for mat og søvn, vi «glemmer oss bort» og kan oppnå en følelse av «flyt». Det virker dermed motsatt av systemet for tilfredshetslykke.

«Lykke er for de fleste, til alle tider, det hemmelige motiv til alt hva de gjør»
William James (1842–1910), amerikansk psykolog

Mange mennesker knytter lykke-begrepet utelukkende til en generell vurdering av livskvaliteten i hverdagen og til graden av tilfredshet. Imidlertid er også engasjementslykken viktig for å leve et lykkelig liv. Det betyr at vi må få dekket grunnleggende materielle og fysiske behov, såvel som å få mentale utfordringer og noe å holde på med.

Lykkefølelser henger sammen med flere hormoner og signalstoffer i hjernen, deriblant dopamin. Dopamin utskilles når vi sover, har sex, og når vi oppnår store prestasjoner. På denne måten stimulerer hjernen mennesket til å gjenta ønsket aktivitet.

«Lykke er så viktig at det overgår alle andre verdslige hensyn».
Aristoteles, gresk filosof

Her er noen råd forskere har kommer frem til for å være lykkelig.

  1. Knytt bånd. Vær sammen med andre, dyrk gode relasjoner. Gode og nære relasjoner med andre mennesker er et grunnleggende behov for oss, og betyr mye for lykkenivået.
  2. Vær fysisk aktiv. Aktivitet tilsvarende 30 minutters gange om dagen er nok for å bli lykkeligere. Sørg for at denne aktiviteten er lystbetont
  3. Vær oppmerksom og til stede her og nå. Legg merke til, og vær nysgjerrig på, det som skjer.
  4. Fortsett å lære, gjør nye ting. Både stort og smått virker: Ta et kurs i svømmeteknikk, lag en ny matrett, lær et nytt ord eller prøv noe du ikke har prøvd før.
  5. Gjør gode gjerninger. Vær raus med andre, og gi. Forskning viser at det å gjøre gode gjerninger øker lykken hos både den som gir og den som mottar.

«Ikke gråt fordi det er over, smil fordi det skjedde.»
Dr. Seuss

Jeg har tenkt litt på hva mening i livet betyr.

«Gamle venner forsvinner, nye venner dukker opp. Det er akkurat som med dagene. En gammel dag passerer, en ny dag blir til. Det viktigste er å gi det mening: en betydningsfull venn – eller en betydningsfull dag.»
Dalai Lama

Vi er alle meningssøkende. Vi ønsker noe mer enn å oppfylle de grunnleggende fysiske behovene våre. Vi søker ut over oss selv for å finne en mening med vår eksistens, et formål med å leve.

I vår kultur er det en utbredt oppfatning at det er opp til hver enkelt å skape mening og sammenheng i tilværelsen. «De store fortellingers tid» sies å være over. Vi blir ikke lenger tilbudt en fiks ferdig meningsgivende fortelling som rammer inn livene våre. Vi må selv ut og forme vårt eget livsprosjekt.

Eksistensfilosofien, fremhever ansvaret, og også den medfølgende angsten, som tilligger menneskelivet fordi vi er «kastet» ut i verden uten noen forutgående mening eller vei som er staket opp for oss. Det er opp til hver og en å gi mening til livet sitt.

Denne individualismen gjør at vi har vanskeligere for å finne mening i tilværelsen. Fordi vi ofte ser på oss selv som løsrevet fra andre, som lykkeskapende enkeltmennesker og helt ut fra oss selv skal skape vårt eget livsprosjekt. Det moderne mantra er at «alle er sin egen lykkes smed», og det er tung å bære for mange.

Fokus på enkeltmennesket kan føre til at vi mister kontakten med det som virkelig kan gi livet mening, nemlig det å føle seg som en del av et fellesskap, i nær forbindelse med andre. Å leve et autentisk og meningsfullt liv handler om å finne ut hvor vi hører til og hva/hvem vi vil forplikte oss til. Forfatteren Brené Brown uttrykker dette slik:

«Det er relasjoner som er grunnen til at vi er her. Det er det som gir livene våre mål og mening.»

De vanligste definisjonene av mening i livet involverer tre komponenter. For det første defineres personlig mening som «kjenne til orden, sammenheng og formål i ens eksistens, nå verdige mål og en tilhørende følelse av oppfyllelse». Mening er sammenheng, formål og betydning. Andre foreslår en fire-komponent løsning på spørsmålet om mening i livet, med komponentene formål, forståelse, ansvar og glede:

Du må velge et verdig formål eller et betydelig livsmål.
Du må ha tilstrekkelig forståelse av hvem du er, hva livet krever av deg og hvordan du kan spille en betydelig rolle i livet.
Du og du alene er ansvarlige for å bestemme hva slags liv du ønsker å leve, og hva som utgjør et betydelig og verdig livsmål.
Du vil glede deg over en dyp følelse av betydning og tilfredshet bare når du har utøvet ditt ansvar for selvbestemmelse og aktivt forfølger et verdig livsmål.

Selv om de fleste forskere i psykologi anser mening i livet som en subjektiv følelse, foreslår de fleste filosofer at det også er objektive, konkrete kriterier for hva som utgjør mening i livet. Om livet er meningsfullt er ikke bare avhenger av subjektive følelser, men, enda viktigere, av om den enkeltes målsetting og livet som helhet er meningsfullt etter en eller annen objektiv normativ standard.

Så til det Emily sier:

Jeg trodde hele formålet med livet var å forfølge lykke. Alle sa at veien til lykke var suksess, så jeg søkte etter den perfekte jobben, den perfekte kjæresten, den vakre leiligheten. Men i stedet for noen gang å føle meg hel, følte jeg meg engstelig og fattig. Og jeg var ikke alene; vennene mine – de slet med dette også.

Jeg studerte positiv psykologi for å lære hva som virkelig gjør mennesker glade. Men det jeg oppdaget der, forandret livet mitt. Dataene viste at å jage lykke kan gjøre mennesker ulykkelige. Og det som virkelig slo meg var dette: selvmordsraten har økt over hele verden. Selv om livet blir objektivt bedre etter nesten alle tenkelige standarder, føler flere seg håpløse, deprimerte og alene. Det er en tomhet som tærer på mennesker, og du trenger ikke å være klinisk deprimert for å føle den. Før eller siden tror jeg at vi alle lurer på: Er dette alt det er? Ifølge forskningen er det ikke en mangel på lykke som skaper denne følelsen. Det er mangel på noe annet, mangel på å ha mening i livet.

Er det mer i livet enn å være lykkelig? Og hva er forskjellen mellom å være lykkelig og ha mening i livet? Mange psykologer definerer lykke som en tilstand av komfort og letthet og føler seg bra i øyeblikket. Meningen er imidlertid dypere. Den anerkjente psykologen Martin Seligman sier at mening kommer fra å tilhøre og tjene noe utover deg selv og fra å utvikle det beste i deg. Kulturen vår er besatt av lykke, men jeg så at det å søke mening er en bedre vei. Studier viser at mennesker som har mening i livet, er mer fleksible, de klarer seg bedre på skolen og på jobben, og de lever til og med lenger.

Så hvordan kan vi leve mer meningsfylt? Jeg intervjuet hundrevis av mennesker og leste bøker om psykologi, nevrovitenskap og filosofi. Jeg fant fire pilarer i et meningsfylt liv. Og vi kan hver skape liv med mening ved å bygge noen eller alle disse pilarene i livene våre.

Den første pilaren er tilhørighet. Tilhørighet kommer fra å være i forhold der du blir verdsatt for den du er og der du verdsetter andre også. Men noen grupper og forhold leverer en dårlig form for tilhørighet; du er verdsatt for det du tror, ​​for den du hater, ikke for den du er. Ekte tilhørighet kommer fra kjærlighet.

Jeg tror vi alle avviser mennesker uten å innse det. Jeg gjør. Jeg sjekker telefonen min når noen snakker med meg. Disse handlingene devaluerer andre. De får dem til å føle seg usynlige og uverdige. Men når du leder med kjærlighet, skaper du et bånd som løfter hver enkelt opp.

For mange mennesker er tilhørighet den viktigste kilden til mening, båndene til familie og venner. For andre er nøkkelen til mening den andre pilaren: formål. Å finne formålet ditt er ikke det samme som å finne den jobben som gjør deg lykkelig. Formål handler mindre om hva du vil enn om hva du gir. Nøkkelen til formålet er å bruke styrkene dine til å tjene andre. For mange av oss skjer det selvfølgelig gjennom arbeid. Det er slik vi bidrar og føler at vi trengs. Det betyr også at spørsmål som frigjøring på jobb, arbeidsledighet, lav yrkesdeltakelse – dette er ikke bare økonomiske problemer, det er også eksistensielle. Selvfølgelig trenger du ikke finne hensikt på jobben, men formål gir deg noe å leve for, et «hvorfor» som driver deg fremover.

Den tredje pilaren handler også om å gå utenfor deg selv, men på en helt annen måte: om det er en forutsetning for, bakenfor, utenfor, eller hinsides all menneskelig erfaring. Dette er de sjeldne øyeblikkene når du blir løftet over maset i hverdagen, følelsen av deg selv forsvinner og du føler deg koblet til en høyere virkelighet. For en kom det fra å se kunst. For en annen var det i kirken. For meg skjer det gjennom skriving. Noen ganger mister jeg all følelse av tid og sted. Jeg er i flytsonen. Slike opplevelser kan endre deg.

“Meningen med livet er hva du tillegger det å være. Å være i live er meningen. ”
Joseph Campbell

Den fjerde pilaren er historiefortelling, historien du forteller deg selv. Å lage en fortelling fra hendelsene i livet ditt gir klarhet. Det hjelper deg å forstå hvordan du ble deg. Men vi innser ikke alltid at vi er forfatterne av historiene våre og kan endre måten vi forteller dem på. Livet ditt er ikke bare en liste over hendelser. Du kan redigere, tolke og gjenfortelle historien din, selv om du er begrenset av fakta.

Mennesker som sier: «Mitt liv var bra. Nå er det ille.» har en tendens til å være mer engstelige og deprimerte. Det var det Emeka sa etter at han ble lam etter en ulykke. Med tiden begynte han å fortelle en annen historie. Den nye historien hans var, «Før min skade var livet mitt formålsløst. Jeg var en ganske egoistisk fyr. Men skaden min fikk meg til å innse at jeg kunne være en bedre mann.» Etter å ha fortalt den nye historien til seg selv, begynte Emeka å veilede barn, og han oppdaget hva formålet hans var: å tjene andre. Psykologen Dan McAdams kaller dette en «forløsende historie», der det onde forløses av det gode. Mennesker som lever meningsfulle liv, har han funnet, har en tendens til å fortelle historier om deres liv definert av forløsning, vekst og kjærlighet.

Men hva får mennesker til å endre historiene? Noen mennesker får hjelp av en terapeut, men du kan også gjøre det på egen hånd bare ved å reflektere gjennomtenkt over livet ditt, hvordan dine definerende opplevelser formet deg, hva du mistet, hva du fikk. Det var det Emeka gjorde. Du vil ikke endre historien din over natten; det kan ta år og være smertefullt. Tross alt har vi alle lidd, og vi sliter alle sammen. Men å omfavne de smertefulle minnene kan føre til ny innsikt og visdom, til å finne det gode.

Det samme prinsippet gjelder selvfølgelig også i andre sterke samfunn – gode og dårlige. Gjenger, kulter: dette er kulturer med mening som bruker pilarene og gir mennesker noe å leve og dø for. Å leve et meningsfylt liv krever arbeid. Det er en pågående prosess. Hver dag, skaper vi livene våre og legger til historien vår. Noen ganger kan vi komme av sporet.

Lykken kommer og går. Men når livet er veldig bra og når ting er veldig ille, gir mening deg noe å holde på.

«Hva er meningen med livet? Det var det hele – et enkelt spørsmål; et spørsmål som har en tendens til å rykke en inn på livet med årene. Den store åpenbaringen hadde hun aldri fått. Den store åpenbaringen fikk hun kanskje aldri. I stedet var det små, daglige mirakler, glimt av lys, fyrstikker som uventet ble revet av i mørket; her var ett.»

Virginia Wolfs

Vi kan bruke eit helt liv på å finne meningen med livet, samtidig som vi også kan stole på at det finnes et fundament for all mening og ferdiglagte gjerninger det er mulig å gå inn i.

Å finne mening handler ikkje alltid om å finne størst mulig lykke. Tvert i mot kan menings- og lykkefølelse være et godt stykke fra hverandre. Forskning viser at hektiske småbarnsforeldre skårer lavere på lykkeskalaen enn par som ikke har barn. Hverdagslogistikken går ut over lykkefølelsen. Derimot vet alle som har barn hvor meningsfullt det er. De kjenner både lykke og mening på et dypere plan.

Et råd er å være mindre opptatt av å jakte på individuell lykke, og i stedet søke mening og fellesskap. Som Emily er inne på, gir livet mening når vi utvikler våre sterke sider og bruker dem til å hjelpe andre.

«Den største gleden en kan ha, det er å gjøre andre glad».

Så til det Harv sier:

Hvor finner du sann lykke?
Faktum er at ekte lykke allerede er inne i deg akkurat nå. Så slutt å se etter lykke!

Det er virkelig ingenting å se etter fordi du ikke «finner» ekte lykke, du «kobler deg» til den.

Hvordan? Ved å leve ut ditt sanne jeg. Når du lever ditt sanne jeg, er du alltid lykkelig. Hvorfor? Fordi ditt sanne jeg alltid er lykkelig, alltid fredelig, alltid glad, alltid kjærlig og alltid kraftfull! Hvis du lever ditt sanne jeg, blir alle disse egenskapene dine for alltid.


«Enklere sagt enn gjort,» sier du garantert.

Og du har helt rett! Fordi egoet er veldig sterkt. Det later som det kjemper for din overlevelse, men det kjemper faktisk for sin egen overlevelse. Det ønsker hele tiden å frarøve deg lykke og svekke forbindelsen din til ditt sanne jeg og hjerte, slik at det kan kontrollere deg. Det betyr at det er mer sannsynlig at du lever med mye sinne, skyld, angst, tristhet, stress, skuffelse, frustrasjon, forvirring, tvil, opprørt, bekymring og frykt. Du når ikke ditt fulle potensial når det gjelder lykke, kjærlighet eller suksess. Det er en kamp, og det er det folk flest kaller et normalt liv.

Men, vet du hva? Det trenger ikke være slik!

Det er en måte å leve på som er helt annerledes enn hvordan folk flest lever. Det er å leve et liv fylt med ekte lykke, ekte glede, ekte indre fred, ekte kjærlighet og ekte indre kraft! Men det betyr heller ikke at vi aldri har problemer, prøvelser, hindringer, dårlige dager eller harde øyeblikk. Det er en del av livet og ganske enkelt et spørsmål om hvordan vi takler det.

Faktum er at før vi lærer å mestre lykke, blir livet styrt av vårt betingede, egosentriske, fryktbaserte jeg. Og vi liker ikke hvem vi er.
Harv sier: «Jeg er ikke villig til å leve resten av livet på den måten. Jeg er heller ikke villig til å smitte alle andre rundt meg, spesielt menneskene jeg bryr meg om med en slik måte å leve på.» Harv sier også at han måtte lære seg å mestre det fryktbaserte sinnet sitt, hvordan han kunne få kontakt med sitt sanne jeg og hvordan han kunne være der, så han kunne være lykkelig hver dag.

“Hvert øyeblikk i livet ditt er uendelig kreativt og universet er uendelig rik. Bare legg frem en tydelig nok forespørsel, og alt ditt hjerte ønsker må komme til deg. ”
Mahatma Gandhi

Og det er slik de fleste som når dette nivået av livet, gjør det. De lærer. De lærer av mestere som har gått foran dem og funnet sann fred, ekte glede og ekte lykke. Og de viderefører deretter denne kunnskapen. Ikke la det skremme deg …


Det betyr i dette tilfellet, å lære å leve fra lysenergien versus den mørke energien, og vite at du har begge inni deg.

Men dette er bare utgangspunktet …
For når det kommer til indre ro og lykke, har vi bare skrapt på overflaten. Det er så mye mer å lære!

Så hvis du vil ha det beste livet, kan du muligens ha …
Og hvis du vil vokse til å bli den beste, kan du muligens være …

Det handler om å finne inn til din indre veiviser.

Lykke er en naturlig del av ditt sanne selv. Problemet er hvordan du kommer dit, hvordan du blir der, og viktigst av alt hvordan du kommer tilbake til ditt sanne selv når egoet tar over.

Når livets motgang og kaos oppstår i livet ditt, og de rundt deg er negative trenger du å skape en indre oase.

Bli kvitt negative følelser.

Føler du deg frustrert? Noen gang føler du deg forvirret eller ubesluttsom? Tviler du noen gang på deg selv eller andre? Bekymrer du deg? Stresser du med noe som skjer, eller kan skje?

Aksepter at motstand er et prinsipp som er avgjørende for din lykke. All smerte kommer fra motstand mot det som er.
Store mestere lærer oss at svaret på motstand er aksept. Aksept er en av nøklene til personlig utvikling.

”Det er ikke vårt formål å bli hverandre; det er å kjenne hverandre, lære å se den andre og ære ham for det han er. ”
Hermann Hesse

Ro sinnet ditt, for ditt eget sinn kan være din verste fiende.
Finn ord som du kan si i tankene dine når livet gir deg sorg. Disse ordene skreddersyr du for å jobbe med tankene dine.

En annen viktig hemmelighet for å være lykkelig og eie fred, er å tilpasse deg til det universet ønsker for deg. Det kan høres rart ut, men hvis du gjør det, vil livet ditt bli veldig enkelt. Hvis du kjemper mot det, blir livet ditt vanskelig. Så hvordan vet du nøyaktig hva universet vil ha for deg? Det handler om å lytte innover. Svaret er nedfelt i dnaet ditt. Du finner svaret ved å være stille og la hjertet tale til deg.

Det handler om å slutte å kjempe, og i stedet gjøre alt med en følelse av enkelhet og glede. Slik kan vi ta farvel med problemer og i stedet etablere klarhet.

Den viktigste grunnen til at de fleste ikke får det de vil, er fordi de ikke vet hva de vil. Mangel på klarhet er et stort problem for folk flest, og de er ikke en gang klar over det.

Alle vil at gode ting skal komme inn i livet deres. De fleste støter det fra seg i stedet. De avviser suksess, penger, kjærlighet og til og med helse. Det er trist, men mange av oss gjør dette og lurer på hvorfor vi ikke har det livet vi ønsker.

De fleste av oss fortsetter å holde på mennesker, aktiviteter, vaner og ting som ikke tjener oss lenger. Uansett hvorfor, det er et mye større problem enn vi tror. Ved å holde på det gamle hindrer vi det nye.

Mirakler er ekte!

Endelig… tror du på mirakler? Uansett, vil du gjerne at mirakler skal skje for deg? Mirakler er ekte. Men akkurat nå er det en god sjanse for at du blokkerer dem fra å skje.

Alt handler om hvordan vi tenker for det er tankene våre som skaper livene våre.

Tanker styrer følelser. Følesene fører til handling som gir resultater.

Vi er lykkelige til vi gjør oss selv ulykkelige.

“Jeg føler kapasitet til å bry seg er ting som gir livet sitt dypeste betydning.”
  Pablo Casals

Andre lider, så hvorfor skal jeg være lykkelig, spør du kanskje. Dessuten vil jeg ikke være lykkelig, alltid. Jeg vil kjenne på det vonde. Det er det som gir vekst.

Ikke noe problem, er min erfaring. Det vil alltid være tilbakefall og situasjoner der vi vil kjenne på noe som er vanskelig og som vi ikke mestrer.

Vi finner ikke lykken, vi forbinder oss til den.

Lykke definer Harm i syv komponenter:

1. Den vi er født som. Ikke den vi lærer å bli.

2. Betingelsesløs – ikke dersom, hvis, så fremt, i fall.

3. Uavhengig. Ikke knyttet til yrke, mening, omstendigheter, kjærlighet eller alle slags utsagn.

4. Lykke kan bare eksistere akkurat nå, ikke når.

5. Lykke må bli klart definer. Forskjellig for hver enkelt. Hjelpsom, brukbart, gjørbart, tilfreds med det som er.

Det handler om de kreftene i oss som vi velger å gi makt. Det positive contra det negative. Det vonde contra det gode.

6. Lykke er et valg.

7. Lykke må bli en prioritet. Det betyr at vi må styre tankene våre i riktig og positiv retning.

Vi kan være tilfredse og samtidig nyte reisen mot nye mål. Med andre ord, lykke er en dynamisk tilstand. Det handler om øvelse. Det er en tilstand som sjelden kommer helt av seg selv.

”Du vil aldri bli lykkelig hvis du fortsetter å søke etter hva lykke består av. Du vil aldri leve hvis du er på jakt etter meningen med livet.”
Albert Camus

Hva har jeg så kommet frem til etter alt dette.

Jeg har både tenkt og reflektert over temaet over tid. De ulike tilnærmingene gir både lykke og mening for meg.

Jeg har ikke forutsentning til å ta en bastant stilling til hva som er mest riktig. Tror det handler om hva hver og en foretrekker å ha som fokus.

For meg har alltid lykke vært en dyp følelse av glede.

Jeg for min del vil ha både lykke og mening i livet. For meg er disse to verdiene gjennsidig avhengig av hverandre. Begge krever at jeg jobber med meg selv, har klargjor verdiene og ståstedet mitt.

Plukka gleder
«Dei små vakre lysa
Dei som er der
i dagane vi får
I blant gneistrande
Iblant nesten usynlege
Å ha eit ope sinn
så dei ikkje går forbi
Å stå der i øyeblikka
og la seg røra ved
Å velja leva med
ei framstrekt hand
til å plukka gleder»
Bente Bratlund

Jeg kan ikke være lykkelig uten mening og heller ikke ha mening uten å være lykkelig.

Jeg kan ikke la være å tenke at alt dette bare er ord. Ord som beskriver hva som er nødvendig for oss for å leve gode liv. Mening, lykke, formål, livskvalitet, tilfredshet, utfordring, glede, mål, fellesskap, ….. osv.

Det handler om å se muligheter i utfordringene.

For meg handler det om en grunntone av lykke som alltid er med meg. Det handler også om å møte livet med et åpent sinn.

Jeg er overbevist om at jeg vil eie lykke, uansett hvilken tilnærming jeg bruker, enten jeg følger lykkeforskning sine råd, eller Emily og Harv sine. Det gir mening.

Selvsagt vil livet gi meg nederlag og vonde opplevelser. Uansett handler det om å finne mening i det som skjer meg, og kunne vokse som menneske både gjennom nederlag og seier. Jeg tror også at alle svarene jeg trenger finnes i mitt eget indre.

Med en slik innstilling har jeg både mening og opplever lykke i livet mitt. Det krever innsats, men det er verdt det …. absolutt.

Magisk, ikke sant!

I tillegg vil jeg vise til denne bloggen, «Glede er for meg» for å vise hvordan jeg tenker:

https://synnasverden.net/2019/09/09/glede-er-for-meg/

“Det er ikke en stor kosmisk betydning for alle; det er bare meningen vi gir hver til vårt liv, en individuell mening, et individuelt plott, som en individuell roman, en bok for hver person.”
Anais Nin

Besøk siden min på FB, Synnas verden

https://www.facebook.com/Synnasverden/

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..